Foreign Investors Council
47, Gospodar Jevremova Street, IV Floor, 11000 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3281 958, 3281 965
e-mail: office@fic.org.rs

Politika privatnosti

Politika privatnosti

SAVET STRANIH INVESTITORA – POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti („Politika”) objašnjava kada i zašto Poslovno udruženje Savet stranih investitora, sa sedištem na adresi Gospodar Jevremova br. 47/IV, Beograd, matični broj 17411888 („FIC”) prikuplja Vaše podatke o ličnosti, način na koji ih upotrebljava, Vaša prava u odnosu na te podatke, te uslove pod kojima ih može otkriti trećim stranama.

1. O FIC-u

FIC je osnovan u formi udruženja 2002. godine u Beogradu. FIC predstavlja dobrovoljnu i nevladinu nedobitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, a koji je osnovan radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa.

FIC između ostalog ima za cilj da podstakne unapređenje poslovne klime predlaganjem konkretnih predloga reforme, te zastupa, izražava i promoviše zajednička mišljenja svojih članova u cilju unapređenja zajedničkog interesa i unapređenja uslova poslovanja. Kroz svoje aktivnosti, FIC razvija poslovanje u Srbiji, zastupa svoje članove, unapređuje komunikaciju sa državnim organima i ujedno unapređuje interese međunarodne poslovne zajednice u Srbiji.

Iako su naši članovi privredni subjekti, a ne fizička lica, FIC prikuplja i koristi podatke o ličnosti koji se odnose na pojedince kao deo naših aktivnosti, a u cilju upravljanja članstvom i sprovođenja naših aktivnosti.

Više o nama možete saznati na www.fic.org.rs.

2. Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji FIC obrađuje Vaše podatke o ličnosti, ovoj Politici ili načinu na koji štitimo podatke o ličnosti, molimo da ih pošaljete putem i-mejla na adresu koviljka.nikolic@fic.org.rs ili dopisom na adresu sedišta FIC-a: Gospodar Jevremova br. 47, Beograd. Možete nas kontaktirati i putem telefona na broj: +381 11 3281 958.

3. Svrhe, osnovi prikupljanja i kategorije podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni zakonom, te svaka obrada Vaših podataka o ličnosti mora biti zakonski utemeljena i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) („Zakon”). To se takođe odnosi i na otkrivanje Vaših podataka o ličnosti trećim stranama. Posvećeni smo tome da omogućimo da podaci o ličnosti koje prikupljamo i upotrebljavamo budu prikladni za relevantnu svrhu, u skladu sa Zakonom.

U kontekstu Vaše interakcije sa FIC-om, Vi kao fizičko lice, odnosno lice na koje se podaci odnose, možete biti izloženi aktivnostima obrade podataka o ličnosti od strane FIC-a. FIC može da koristi Vaše podatke o ličnosti u sledećim slučajevima:

I. Ako ste predstavnik člana FIC-a

a. Pružanje informacija o članstvu u FIC-u i o aktivnostima FIC-a

FIC koristi Vaše podatke o ličnosti kako bi pružio informacije o članstvu i o aktivnostima FIC-a, izveštaje o aktivnostima, sastancima sa zvaničnicima, novostima u vezi sa zakonodavstvom koje je relevantno za poslovno okruženje i bilo kojim drugim konkretnim informacijama.

U svrhu registrovanja na Internet stranici u svojstvu predstavnika člana FIC-a, obrađuju se podaci o ličnosti, i to:

 • ime i prezime,
 • funkcija,
 • poslovno ime privrednog subjekta i
 • i-mejl adresa.

Davanje podataka o ličnosti je preduslov za pristup celokupnom sadržaju Internet stranice koji je namenjen samo predstavnicima članova FIC-a. Ako ne dostavite podatke o ličnosti, FIC neće moći da pruži i prikaže celokupan sadržaj Internet stranice namenjen predstavnicima članova FIC-a.

b. Komunikacija sa Vama

FIC takođe može koristiti vaše kontakt podatke kako bi Vam u elektronskom obliku dostavio novosti o aktivnostima FIC-a, Belu knjigu, zapisnike sa sastanaka, dokumente o radu, događajima, pozivnicama za događaje i svim drugim relevantnim informacijama za poslovno okruženje. Dodatno, FIC koristi Vaše kontakt podatke kako bi komunicirao sa Vama u vezi sa održanim sastancima sa predstavnicima nadležnih organa, dokumentima o stavovima FIC-а, zakonodavstvom koje je važno za poslovno okruženje i svim drugim relevantnim stvarima vezanim za sprovođenje aktivnosti FIC-a. FIC se takođe u ovom slučaju oslanja na legitimni interes sprovođenja naših aktivnosti u skladu sa našim ciljevima.

Podatke o ličnosti dostavljate direktno Vi ili član koji Vas je odredio za svog predstavnika. Kategorije podataka koji se obrađuju u ovom kontekstu su:

 • ime i prezime,
 • funkcija,
 • poslovno ime privrednog subjekta,
 • broj telefona i
 • i-mejl adresa.

c. Učestvovanje u radu odbora FIC-a

U svrhu učestvovanja u radu odbora FIC-a, obrađuju se sledeći podaci o ličnosti:

 • ime i prezime,
 • funkcija,
 • telefonski broj,
 • i-mejl adresa.

Davanje ovih podataka o ličnosti od strane Korisnika je dobrovoljno, ali je preduslov za učestvovanje u radu odbora FIC-a. Ako ne dostavite navedene podatke o ličnosti, FIC neće moći da pruži predstavniku mogućnost da učestvuje u radu odbora.

II. Ako ste predstavnik, kontakt osoba, zaposleni ili drugi saradnik poslovnog partnera ili pružaoca usluga FIC-u

a. Održavanje ugovornog odnosa sa poslovnim partnerom ili pružaocem usluga

FIC koristi Vaše relevantne podatke o ličnosti kako bi održao ugovorni odnos sa našim poslovnim partnerom ili pružaocem usluga. FIC se u ovom slučaju oslanja na izvršenje zaključenog ugovora kao osnova za obradu, kao i na legitimni interes da se obezbedi adekvatno izvršenje ugovora.

b. Komunikacija sa Vama

FIC koristi vaše kontakt podatke kako bi komunicirao sa Vama u vezi sa bilo kojim relevantnim poslovnim pitanjima. FIC se takođe u ovom slučaju oslanja na izvršenje zaključenog ugovora kao osnova za obradu, kao i na legitimni interes da se obezbedi adekvatno izvršenje ugovora.

Kategorije podataka koji se obrađuju u kontekstu našeg odnosa sa Vama su:

 • ime i prezime,
 • funkcija,
 • broj telefona,
 • i-mejl adresa,

kao i drugi lični podaci koje dobrovoljno možete direktno da nam date Vi, ili naš poslovni partner ili pružalac usluga, a radi ispunjenja gore navedene svrhe.

III. Ako ste posetilac naših prostorija:

Vaše podatke o ličnosti koristimo da bismo osigurali sigurnost naših prostorija, imovine i osoblja. U ovom slučaju, našu obradu podataka zasnivamo na legitimnom interesu FIC-a, na zaštiti takvih prostorija, imovine i osoblja.

Kategorije podataka koji se obrađuju u ovom kontekstu su Vaše ime i prezime, poslovno ime privrednog subjekta, kao i ostali podaci o ličnosti koje možete direktno da nam date.

IV. Ako ste predstavnik člana ili posetilac naših prostorija ili događaja u našoj organizaciji

Određene aktivnosti i događaji organizovani od strane FIC-a se glasovno snimaju i fotografišu od strane zaposlenih u FIC-u, radi izveštavanja o događaju i temi događaja i radi promocije naših aktivnosti, kao i u cilju postavljanja na Internet stranici Udruženja www.fic.org.rs, kako bi javnost bila upoznata sa aktivnostima Udruženja, što predstavlja legitimni interes Udruženja. S tim u vezi, prikupljamo podatke o ličnosti o pojedincima koji se prijavljuju na naše događaje, tako da fotografije i snimci, kao i drugi podaci o ličnosti koji su vezani za aktivnost u FIC-u mogu biti javno postavljeni i objavljeni na našoj Internet stranici, u našim novostima, kao i na zvaničnim nalozima Udruženja na društvenim mrežama (LinkedIn, YouTube), ako su relevantni za javnost našeg rada. Ukoliko želite da se Vaša slika ukloni ili ako ne želite da budete fotografisani ili snimljeni, možete obavestiti FIC u bilo kom trenutku kako bi preduzeo dalje radnje s tim u vezi.

Pored napred navedenog, izuzetno, FIC može obrađivati Vaše podatke o ličnosti na osnovu nekog drugog pravnog osnova te ćete u takvim slučajevima biti blagovremeno informisani u skladu sa zahtevima Zakona.

4. Kako FIC prikuplja podatke o ličnosti?

FIC prikuplja podatke o ličnosti o Vama, na primer, kada se Vaša organizacija prijavi za članstvo u FIC-u, kada se prijavite na aktivnosti ili učestvujete u njima, razgovarate sa nama telefonom, kontaktirate nas putem i-mejla i/ili dopisom, date nam svoju vizitkartu, ili kada nas kontaktirate u vezi sa našim aktivnostima.

Dodatno, možemo prikupljati Vaše podatke o ličnosti od Vašeg poslodavca, ako je Vaš poslodavac član ili se prijavljuje za članstvo u FIC-u, a Vas je naveo kao kontakt osobu, ili ako Vas npr. Vaš supružnik, kolega ili bilo koji poznanik navede kao pratnju prilikom prijave za događaj u organizaciji FIC-a.

Takođe možemo prikupljati Vaše podatke o ličnosti od partnera, trećih strana koje su pružaoci usluga, te iz javno dostupnih izvora.

5. Koliko dugo FIC čuva podatke o ličnosti?

Čuvaćemo kontakt podatke o ličnosti predstavnika privrednog subjekta koji je član FIC-a, sve dok je privredni subjekt član FIC-a. Ukoliko privredni subjekt nije član FIC-a, podatke o ostalim licima ćemo čuvati dok imamo legitimni interes. Ako je Zakonom ili relevantnim propisima drugačije određeno, primenjivaće se rokovi koji su njima propisani.

6. Sa kim FIC deli podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa sledećim organizacijama:

 • Suorganizatorima naših događaja i/ili aktivnosti, kao što su drugi privredni subjekti, članovi i partneri,
 • Kompanijama za organizaciju događaja,
 • Organizacijama i pojedincima sa kojima Vas direktno upoznamo,
 • Organizacijama za koje Vi zatražite da im pružimo Vaše podatke o ličnosti,
 • Pružaocima usluga, kao što su kompanije za finansijske usluge; pružaocima softvera za prijave za događaje, pozivnice i novosti; pružaocima softvera za upravljanje odnosima sa klijentima.

7. Prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koje se podaci odnose imaju sledeća prava:

 • pravo pristupa svojim podacima o ličnosti koje FIC čuva i obrađuje, kao i pravo zahtevanja njihove kopije,
 • ako lice smatra da je bilo koji podatak o ličnosti koji se odnosi na njega netačan ili nepotpun, može da zatraži ispravku tog podatka,
 • pravo da zatraži brisanje svojih podataka o ličnosti ili ograničenje obrade podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prigovor.

Lice na koje se podaci odnose može ostvariti gore navedena prava tako što će nas kontaktirati na način naveden u tački 2 ove Politike. U svakom slučaju lice ima pravo podneti pritužbu Povereniku kako je navedeno u tački 9 Politike.

8. Kako opozvati svoj pristanak

Izuzetno, ako ste dali svoj pristanak i time FIC-u dali pravo na obradu Vaših podataka o ličnosti a želite da opozovete svoj pristanak, molimo pošaljite i-mejl poruku na koviljka.nikolic@fic.org.rs. Međutim, imajte u vidu da Vaš opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost FIC-ove obrade podataka koja je vršena na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

9. Kako podneti pritužbu

Molimo da nam javite ako ste nezadovoljni načinom na koji smo upotrebili Vaše podatke o ličnosti tako što ćete nas kontaktirati na način naveden u tački 2 ove Politike.

U slučaju da želite da podnesete pritužbu o načinu na koji FIC obrađuje Vaše podatke o ličnosti ili o načinu na koji se Vaš zahtev obrađuje, imate pravo podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

 • adresa sedišta: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Republika Srbija;
 • i-mejl adresa: office@poverenik.rs;
 • telefon: +381 11 3408 900.

10. Izmene i dopune ove Politike

Uslovi ove Politike mogu se povremeno izmeniti i dopuniti. Sve materijalne izmene i dopune ove Politike objavićemo putem odgovarajućih obaveštenja na ovoj Internet stranici ili ćemo Vas obavestiti drugim prikladnim komunikacionim sredstvima.

 Politika privatnosti (PDF)